Se video från exkursionerna här:

Länk till video om exkursionerna>>

Video in English >>

Vägbeskrivningar till olika exkursionsmål, samt länkar och broschyrer om naturområden >>

Bokning >>

Fokus är att ge en naturkontakt och naturupplevelse för besökarna där de får lära sig om hur viktigt vattnet är i landskapet. I många delar av Skåne finns bara några få procent av våtmarkerna kvar och bara hälften av å-sträckorna, jämfört med för 200 år sedan. Nu arbetar man med att återskapa dammar och å-sträckor. Vi arbetar med arter som är vanliga och ovanliga i och kring vatten, mäter och jämför närsalthalten i en damm och i en å, jobbar med näringskedjor etc.

Det är viktigt att visa kopplingar mellan hur tillgången på vattendrag och våtmarker påverkar övergödning, biologisk mångfald och risken för översvämningar. Med en större förståelse i samhället om värdet av vatten blir det också lättare att genomföra åtgärder.

Det finns många vackra promenadstigar och naturområden längs åar och det är viktigt att visa dem och göra dem kända. Naturen har en rad hälsofrämjande effekter som att minska stress, stärka immunförsvaret och ge bättre sömn. Äldre som lägger om sin livsstil från passiv till aktiv kan förlänga oberoendet och klara sig själva i ytterligare 8-10 år. Förutom personlig vinning ger det en stor ekonomisk vinst till samhället.

Utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till lärandet i klassrummet. Det ger bättre inlärningsförmåga, bidrar till mindre konflikter, förbättrar motoriken, hjälper barn med ADHD, förbättrar elevernas prestationsförmåga och ger färre sjukdagar i skolan. Läs mer om detta i “Frisk i naturen”, ett fyraårigt nordiskt projekt där man undersökt och kopplat forskning till utomhuspedagogik och utevistelse!

Reportage från exkursioner:

Blötdjur och blöta djur lockar till populär upptäcktsresa (Sydsvenskan) >> 

Exkursioner ska få skolbarn att vilja ta hand om naturen (Lokaltidningen) >>

Spännande exkursion vid Sege å (Skd) >>

Skorpioner och ryggsimmare håvades vid Råån >>

 

Fler reportage och rapporter >>