Skip to content

Excursions to rivers and wetlands with school classes and adult groups around southern Sweden. The focus is to provide an immersive nature experience for visitors where they can learn and reflect on how important water is in the landscape, for ecosystems, the environment, and people. In Sweden’s agricultural landscape, only a fraction of the wetlands remain, while rivers run only half their length, compared with 200 years ago.

See maps from the past and present day >>

Now catchment authorities are working to recreate and restore wetlands, rivers and streams.

The excursion combines theory with practice in an inspiring and fun format, adapted for different age groups. Examples of activities are pond dipping, working with food chains and endangered animals such as bats, trout and kingfishers. We measure the nutrient content in ponds and rivers, expose their hidden biodiversity, and discuss how wetlands and riparian features can contribute to richer and healthier biological communities, better water quality and retention. Links to the official Swedish Environmental Goals are highlighted. Watch a video from the excursions below.

Educational resources are found here >>

Kopplingar till läroplanen Lgr 11 inom ämnet biologi
Centralt innehåll i årskurs 4-6 Natur och samhälle
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
Biologin och världsbilden
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Biologins metoder och arbetssätt
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
Centralt innehåll i årskurs 7-9 Natur och samhälle
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av material. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Biologin och världsbilden
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, mäniskors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
Biologins metoder och arbetssätt
 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
…inom ämnet kemi?
Kemin i naturen
 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark och växter. Lösningar, fällningar samt pH-värde.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
Kemins metoder och arbetssätt
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.