February 17, 2021

Tvåstegsdiken

Illustration I Ljungblom

Mekaniseringen av jordbruket och behovet av större jordbruksarealer från mitten av 1800-talet medförde stora förändringar i och kring vattendragen. Bäckarna rätades ut, fördjupades och fick branta kanter. Långa sträckor kulverterades och åkrarna längs med vattendragen dränerades. Strandzonen försvann och med den de funktioner och organismer som är knutna till den.

Eftersom åkrarnas dräneringssystem ligger drygt en meter under marknivån måste man gräva bort de höga och branta dikeskanterna för att åstadkomma en våtmarksmiljö kring diket. Tvåstegsdiken är en typ av restaurerade diken där dikesslänterna är tvådelade som i ett trappsteg. Det skapar en djupare fåra i mitten där vattnet rinner vid normala flöden och en översvämningszon som svämmas över vid högflöden.

Ovan ett exempel på tvåstegsdike där man fasat av kanterna på ett åkerdike och låtit vegetationen etablera sig. Det ger mer plats för vattendraget som kan börja slingra sig fram istället för att vara en rak kanal. Foto Helsingborgs stad. 

Översvämningszonen på båda sidorna av vattendraget minskar översvämningsrisken på övrig mark, eftersom vattnet har någonstans att breda ut sig under högflöden. Det ökade utrymmet ger en lägre flödeshastighet, vilket minskar erosionen. Partiklar i vattnet får möjlighet att sjunka ner och sedimentera på översvämningszonen och det minskar vattnets näringshalt och grumlighet.

Växtligheten får bättre fäste när kanterna inte är så branta och ljuset kommer till på ett annat sätt. Med mer växtlighet och längre uppehållstid för vattnet då bäcken slingrar sig fram gör att vattnet renas bättre. Djur får skydd och kommer åt att dricka vatten i bäcken.  Dagens odlingslandskap har brist på fuktig mark som svämmas över med jämna mellanrum och det ger växter och djur som trivs på sådan mark en chans till livsrum. Området blir också mer attraktivt ur rekreationssynpunkt.

Restaurering av Örstorpsbäcken

Ett tvåstegsdike har anlagts längs Örstorpsbäcken.

Bäcken har breddats och fått en djupare fåra i mitten, samt ett grundare översvämningsområde på sidorna. Detta tillåter bäcken att börja slingra sig, samt att svämma över vid högflöden. 

Se nedan bilder före och efter restaureringen. Video och foton Landskrona stad. 

Före restaurering

Efter restaurering

Säbybäcken kommer i dagen och ett nytt rekreationsområde skapas

I samband med ett större projekt för att skapa attraktivt boende i norra Landskrona har ett helt nytt rekreations- och naturområde vid Landskronas norra rand skapats.

Här var tidigare ett område där den helt kulverterade Säbybäcken flutit fram under jord i rör. Bäcken har åter tagits upp i dagen och givits ett nytt slingrande lopp. Det har skapats ett tvåstegsdike där bäcken kan flyta fram i en smalare fåra under lågflödesperioder och svämma över sina bräddar när så behövs under högflödesperioder. Det har anlagts stigar och satts ut bord och bänkar för att naturen ska kunna avnjutas av alla besökare. Träd och buskar har planterats och man har lagt ut lekgrus för öringen. 

Förutom för rekreation används området av skolklasser som undersöker livet i vattnet!

Flygbild över området Landskrona stad. Bilder från exkursion Ingegerd Ljungblom.