December 2, 2021

Våtmarker

I Vattenatlas finns en översikt över Saxån-Braåns avrinningsområde med bl a vattenvårdande åtgärder >>

Ovan bilder från en våtmark anlagd i Vittskövle 2021. Våtmarken är på 1.5 ha och har 100m strömsträcka. Ca 150 ton sten, block och grus är ilagt för att gynna öringen och en naturlig habitatdiversitet i och kring vattendraget.

2022 har strömsträckan förlängts med 200m och klibbal har planterats tack vare bidrag från WWF.

2022