February 3, 2021

Kontroll

För att kontrollera miljötillståndet i ån genomförs en recipientkontroll som samordnas av vattenrådet.

Vid provpunkt 16 i Saxån finns en mätstation som visar aktuell vattennivå i ån. Vattennivån har betydelse för vattenkvaliteten och för om bevattningsuttag får göras. Se grafen från mätstationen här >> 

DATABAS MÄTNINGAR I SAXÅN-BRAÅN >>

I databasen hittas resultatet av aktuella mätningar i Saxån-Braåns olika provpunkter. Här kan man jämföra olika data för olika provpunkter, få tidsserier, samt se översikter över mätdata klassat efter Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.

Kontrollprogrammet

I Saxån-Braåns avrinningsområde har många småbäckar kulverterats, åsträckor har rätats och landskapet dikats ur. Det gör att den vattenmagasinerande förmågan har minskat kraftigt och vattnet transporteras snabbt genom systemet och för med sig ämnen och partiklar ut till havet.

I vattenkontrollen för Saxån Braån mäts vattenkemin bl.a. näringsämnena fosfor och kväve, ämnestransport, metaller i mossa, metaller i vatten, bekämpningsmedel, bottenfauna och kiselalger. Elfiske och andra inventeringar genomförs också vid behov.

Som komplement till det vanliga kontrollprogrammet används även sorbiceller. Dessa är en form av passiv provtagning som mäter kväve och fosfor kontinuerligt under en längre tid. Läs mera här >>

Se årsrapporter samt vattenkemi nedan:

Forklaring av parametrar vid vattenkontrollen >>

Se statusen och läs övriga fakta om de olika vattendragen i databasen VISS.