Exkursionerna för skolklasser vid Saxån-Braån är klara för året!

Under året har 607 personer besökt Saxån-Braån. Sedan projektet började 2010 har knappt 5000 personer deltagit i exkursionerna. Exkursionerna går till Dösjebro, Häljarp, Trollenäs, Marieholm, Vallarna och Säbybäcken. Ibland har även enstaka exkursioner gått lokalt till en skolas närhet där det finns tillgång till vatten pga transportproblem för skolan. Syftet med exkursionerna är att öka[…]

Svämplansprojekt i Braån, Teckomatorp

I nästa vecka påbörjar vi ett 4 ha stort svämplansprojekt i Braån, Teckomatorp. Vi ska återmeandra Braån och ett nytt svämplan ska anläggas för att samla, rena och syresätta vatten vid översvämning. Målet med projektet är att uppnå naturliga processer, flöden strukturer och grundvattenbildning som i sin tur ger förutsättningar för en ökad hemvist för[…]

Flödesmätningar vid olika flödesregimer

Vi är igång med flödesmätningar vid olika flödesregimer. Detta för att ta fram en avbördningskurva som relaterar vattennivån (i vår onlinemätare) till vattenflödet. Ett par mätningar kvar. Platsen är vid Forsmöllan, Saxån. Syftet är främst att kunna beräkna den totala belastningen på havet, men den blir också vägledande för tillstånd av vattenuttag. En pedagogisk skiss[…]

Ny multifunktionell våtmark i Saxån

Saxån-Braåns vattenråd påbörjar anläggandet av en ny multifunktionell våtmark i Saxån i nästa vecka och arbetet beräknas pågå i ett par veckor. Projektet är nr 4 i åtgärdsprogrammet och våtmarken ska bidra till att: magasinera, hålla kvar och balansera vattenflöden minska näringsläckaget öka biologiska mångfalden stärka grundvattennivåer recirkulation av näringsämnen möjlighet till bevattningsuttag Återskapande av[…]

Biotopförstärkande åtgärder i Örstorpsbäcken

Idag avslutades biotopförstärkande åtgärder i Örstorpsbäcken Fas 3, med nytt bottensubstrat – ca 34 ton naturgrus i olika fraktioner! Miljövinster som uppnås med åtgärden Mosaiker av olika miljöer i vattendraget har skapats med bl a djuphålor, forsnackar och lekbottnar. En varierad botten med småområden ger olika habitat och bottenmiljöer. Sandiga, grusiga och steniga bottnar som[…]