Årsrapport vattenkontrollen

Utmärkande resultat för 2020 • Framför allt i början och slutet av året var det betydligt varmare än vanligt. I februari var det högflöde, medan flödena under alla årets övriga månader var mindre än normalt. • När det gäller näringsämnen (kväve och fosfor) kan halterna och transporterna 2020 betraktas som normala för Saxån-Braån. • I[…]

Uppgradering av mätstationen i Saxån

En uppgradering av mätstationen i Saxån med bla flödesmätning är på gång. Under 2021 kommer flödeshastighetsprofil att göras vid tre tillfällen, där nuvarande nivåmätare står (Saxån). Det är bra förutsättningar för en bra flödesprofilering genom att mäta från bron. Vad gäller tidpunkter för inmätningar ska vi anpassa oss till flödesnivåerna så att vi får låg-,[…]

Svämplan anläggs i Braån nedströms Asmundtorp

Anläggning av ett svämplan/återmeandring i Braån nedströms Asmundtorp vid Munkebäck har påbörjats. Det är ganska omfattande arbete och kommer att pågå fram till juni. Ett 7-9 ha stort svämplansområde med våtmarker, korvsjöar och Braån får en helt ny meandrande sträckning kommer att skapas. Det bästa av allt – svämplanet kommer att betas!

Örstorpsbäckens tvåstegsdike klart!

Tvåstegsdiket i Örstorpsbäcken är klart! Endast busk och trädplantering återstår. Den sker i två etapper under 2021, en del nu och resterande till hösten. Flacka slänter som förhindrar erosion och välkomnar besökare har skapats samt terrasser, djuphålor (s.k. sedimentfällor), lekbottnar (med lekgrus för öring) och död ved och faunadepåer har lämnats för ökad biologisk mångfald.[…]

Exkursioner till Saxån-Braån klara för året!

Sedan projektet med exkursioner för skolklasser började 2010 har totalt 3663 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Saxån-Braån för att uppleva naturen och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. I år deltog 358 personer. Under exkursionerna får besökarna undersöka och uppleva livet i och kring[…]

Naturskyddsföreningen har projektmedel för våtmarker

Medlen kan enbart sökas av föreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar. Sista datum för nästa ansökningstillfälle är 1 oktober 2020. Pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat LONA, LOVA eller Landsbygdsprogrammet, och som har bevarande eller[…]

Guidade exkursioner med skolklasser längs Saxån-Braån!

Sedan projektet med exkursioner för skolklasser började 2010 har totalt 3305 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Saxån-Braån för att uppleva naturen och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. I år deltog 435 personer. Grupperna kommer från grundskola, gymnasieskola, SFI, vuxenutbildning och särskola. Under exkursionerna[…]