Trollenas_meander2400x1200fixad
Dosjebro_ILjungblom2400x1200
DosjebroILjungblom2400x1200
SabybackenfrThereseEfeb21mindre
P1040935ILjungblom2
P10305392
Glasal_6frThereseEfeb21mindre
20190926_180934frThereseEfeb21mindre
komp299frThereseEfeb21andrad
Saxån-Braåns Vattenråd sköter kontroll av vattenkvaliteten och livet i ån, utför vattenvårdande åtgärder, informerar om ån samt är ett kontakt- och rådgivande organ. Vattenrådet vårdar kommunernas, jord- och skogsbrukets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen och nyttjande av ån. Styrelsen består av representanter från LRF, Jordägarna, fiskeintressena, ideell naturvård, industrin samt Eslövs, Kävlinge, Svalövs och Landskronas kommuner.
Vattenrådet

Vattenrådet bildades under 2013 och består av kommunerna Eslöv, Kävlinge, Svalöv och Landskrona. Representanter från LRF, Jordägarna, närliggande industrier, ideell naturvård och fiske.

Saxån-Braåns natur

Saxån-Braån är en typisk slättå med låg fallhöjd som sakta ringlar sig fram i landskapet. I vissa delar är naturvärdena höga. Här finns den starkt hotade tjockskaliga målarmusslan samt den skygga kungsfiskaren.

Anlägg en egen våtmark

Är du intresserad av att anlägga en våtmark eller restaurera och återskapa vattendrag? Saxån-Braåns Vattenråd hjälper till med rådgivning och står för samtliga kostnader och kontakter med myndigheter.

besök ån!

Vandra längs ån! Besök ån på en guidad exkursion med din skolklass! Natursköna stigar och områden har gjorts iordning längs ån. Läs mera här!

kontrollprogram

Regelbundna mätningar görs av näringshalt, pH, vattentemperatur och vattenföring, syrehalt, metaller, bekämpningsmedel och bottenfauna.

Vattenvård

I avrinningsområdet har det anlagts många dammar och våtmarker för att fånga in näringen som annars läcker ut i våra åar. Kultverterade vattendrag har öppnats upp och skapat områden värdefulla för rekreation och biologisk mångfald.

Karta

Saxån-Braåns avrinningsområde täcker delar av Landskrona, Kävlinge, Svalöv och Eslövs kommuner. Se detaljerad karta med åtgärder här.

Rapporter

Inventeringar och kunskapsöversikter, kontrollprogram, verksamhetsplaner etc

Nyheter

Saxån-braån water board

The Water Board comprises representatives of the municipalities in the river`s catchment area, and of businesses, organisations and landowners who depend on the river. Drainage of wetlands and straightening of channels in conjunction with agricultural intensification since the 1800s dramatically transformed the Saxån-Braån river catchment. Since the 1990´s, the Water Board have restored many wetlands and ponds within the catchment area. Sections of the river that were in drains underground have been restored and a number of strategies to improve habitat for fish have been implemented. The Water Board also monitors water quality and aquatic biodiversity, and serves as a hub for public outreach and advice.

Kontakta oss!