Vattenkontrollen årsrapport för 2022

2022 var ytterligare ett år med varmare väder än vanligt. Nederbördsmängden var något större än normalt och högflödesmånaden framför alla andra var februari.

När det gäller näringsämnen (kväve och fosfor) kan halterna och transporterna 2022 betraktas som normala för Saxån-Braån.

Kiselalger, som påvisar förekomsten av näringsämnen i vattnet, har visat på likartade resultat genom de senaste tio åren, med en ekologisk status som pendlar mellan måttlig och god. Bottenfaunan som påvisar organiska föroreningar (från avlopp och liknande) har varierat mer under åren. 2022 bedömdes den ekologiska statusen vara måttlig i Välabäcken, medan den var hög vid övriga undersökta provpunkter.

Läs mera i Vattenkontrollen för Saxån-Braån för 2022 >>