February 22, 2021

För skolor

Guidade exkursioner anordnas av vattenrådet för skolklasser och allmänhet.

Fokus är att ge en naturkontakt och naturupplevelse för besökarna där de får lära sig om hur viktigt vattnet är i landskapet samt få en bild av hur landskapet har förändrats genom tiderna. I många delar av Skåne finns bara några få procent av våtmarkerna kvar och bara hälften av å-sträckorna, jämfört med för 200 år sedan.

Marieholm Häljarp Vallarna Teckomatorp Säbybäcken Dösjebro Dösjebro Marieholm Trollenäs Teckomatorp

Läs mera om Saxån-Braåns miljö här >>

Nu arbetar vattenråden runt om i Skåne med att återskapa och restaurera dammar och å-sträckor. Läs mera om hur Saxån-Braåns vattenråd jobbar under Kontroll och Vattenvård

Exkursionen innehåller teori blandat med praktik och är anpassat för olika åldersgrupper. Exempel på aktiviteter är håvning i damm och å, arbete med näringskedjor och djur vid och i vattnet som exempelvis fladdermöss, öring och kungsfiskare. Vi mäter näringshalten i damm och å, jämför med aktuella mätrapporter från ån samt diskuterar hur våtmarker och andra restaureringar vid åar kan hjälpa den biologiska mångfalden, vattenkvaliteten och områdets vattenhållande förmåga. Kopplingar görs till miljömålen. Se en video från exkursionerna nedan. Den är inspelad vid Saxån i Dösjebro samt vid Råån. Här kan du få mera information och boka in dig för en exkursion >>

Kopplingar till läroplanen Lgr 11 inom ämnet biologi
 

Centralt innehåll i årskurs 4-6
Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologin och världsbilden

 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 
Centralt innehåll i årskurs 7-9
Natur och samhälle
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av material. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Biologin och världsbilden
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, mäniskors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

…inom ämnet kemi?

Kemin i naturen

 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark och växter. Lösningar, fällningar samt pH-värde.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
Kemins metoder och arbetssätt
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.