Exkursionerna för skolklasser vid Saxån-Braån är klara för året!

Under året har 607 personer besökt Saxån-Braån. Sedan projektet började 2010 har knappt 5000 personer deltagit i exkursionerna. Exkursionerna går till Dösjebro, Häljarp, Trollenäs, Marieholm, Vallarna och Säbybäcken. Ibland har även enstaka exkursioner gått lokalt till en skolas närhet där det finns tillgång till vatten pga transportproblem för skolan. Syftet med exkursionerna är att öka[…]

Flödesmätningar vid olika flödesregimer

Vi är igång med flödesmätningar vid olika flödesregimer. Detta för att ta fram en avbördningskurva som relaterar vattennivån (i vår onlinemätare) till vattenflödet. Ett par mätningar kvar. Platsen är vid Forsmöllan, Saxån. Syftet är främst att kunna beräkna den totala belastningen på havet, men den blir också vägledande för tillstånd av vattenuttag. En pedagogisk skiss[…]

Ny multifunktionell våtmark i Saxån

Saxån-Braåns vattenråd påbörjar anläggandet av en ny multifunktionell våtmark i Saxån i nästa vecka och arbetet beräknas pågå i ett par veckor. Projektet är nr 4 i åtgärdsprogrammet och våtmarken ska bidra till att: magasinera, hålla kvar och balansera vattenflöden minska näringsläckaget öka biologiska mångfalden stärka grundvattennivåer recirkulation av näringsämnen möjlighet till bevattningsuttag Återskapande av[…]

Biotopförstärkande åtgärder i Örstorpsbäcken

Idag avslutades biotopförstärkande åtgärder i Örstorpsbäcken Fas 3, med nytt bottensubstrat – ca 34 ton naturgrus i olika fraktioner! Miljövinster som uppnås med åtgärden Mosaiker av olika miljöer i vattendraget har skapats med bl a djuphålor, forsnackar och lekbottnar. En varierad botten med småområden ger olika habitat och bottenmiljöer. Sandiga, grusiga och steniga bottnar som[…]

En hälsning från LEVA-Saxån-Braån!

NYHETER OM LOKALT ÅTGÄRDSARBETE • 25 MAJ 2021 Åtgärdssamordnaren Robert Andersson tyckte det var ett magiskt ögonblick att för första gången se vattnet rinna genom de nyskapade svämplanen och våtmarkerna. Nu fortsätter arbetet med detaljer samt att förbereda för bete längs ån. I Saxån –Braån har det varit full fart med grävmaskiner under våren. Längs en sträcka[…]

Gymnasieelever iordningsställer lekbottnar i Örstorpsbäcken!

Elever som läser Naturkunskap och Hållbarts samhälle på Öresundsgymnasiet i Landskrona ska tillsammans med Saxån-Braåns vattenråd hjälpa till med att iordningställa lekbottnar i Örstorpsbäcken. 17 ton lekgrus ska läggas ut! Projektet kör igång första veckan i juni! I sommar  kommer gymnasieeleverna att deltaga på en miljökonferens för  elever, lärare och forskare -CEI2021 – och där[…]

Årsrapport vattenkontrollen

Utmärkande resultat för 2020 • Framför allt i början och slutet av året var det betydligt varmare än vanligt. I februari var det högflöde, medan flödena under alla årets övriga månader var mindre än normalt. • När det gäller näringsämnen (kväve och fosfor) kan halterna och transporterna 2020 betraktas som normala för Saxån-Braån. • I[…]

Uppgradering av mätstationen i Saxån

En uppgradering av mätstationen i Saxån med bla flödesmätning är på gång. Under 2021 kommer flödeshastighetsprofil att göras vid tre tillfällen, där nuvarande nivåmätare står (Saxån). Det är bra förutsättningar för en bra flödesprofilering genom att mäta från bron. Vad gäller tidpunkter för inmätningar ska vi anpassa oss till flödesnivåerna så att vi får låg-,[…]