Biotopförstärkande åtgärder i Örstorpsbäcken

Idag avslutades biotopförstärkande åtgärder i Örstorpsbäcken Fas 3, med nytt bottensubstrat – ca 34 ton naturgrus i olika fraktioner! Miljövinster som uppnås med åtgärden Mosaiker av olika miljöer i vattendraget har skapats med bl a djuphålor, forsnackar och lekbottnar. En varierad botten med småområden ger olika habitat och bottenmiljöer. Sandiga, grusiga och steniga bottnar som[…]