Hoppa till innehåll

Vi gör exkursioner till åar,  våtmarker och naturområden med skolklasser och vuxengrupper. Fokus är att ge en naturkontakt och naturupplevelse för besökarna där de får lära sig om hur viktigt vattnet är i landskapet. Samt även att visa exempel på hur man kan flytta ut skolundervisningen utomhus. Natur i fokus är med i naturskoleföreningen och har regelbunden fortbildning samt kontakt med andra naturskolor.

Det finns ett antal kostnadsfria exkursioner per år där Rååns och Saxån-Braåns Vattenråd står för kostnaden.  De vänder sig till skolor i kommunerna Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Bjuv, Kävlinge och Eslöv. Exkursionslokalerna är längs Råån och Saxån-Braån och dess biflöden. 

För Lunds kommun finns ett antal kostnadsfria exkursioner som bekostas av naturum Skrylle. De är i naturområden i närheten av skolan. 

I många delar av Skåne finns bara några få procent av våtmarkerna kvar och bara hälften av å-sträckorna, jämfört med för 200 år sedan. Se kartor från förr och nu >>  

Nu arbetar vattenråden runt om i Skåne med att återskapa och restaurera dammar och å-sträckor. 

Exkursionen innehåller teori blandat med praktik och är anpassat för olika åldersgrupper. Exempel på aktiviteter är håvning i damm och å, arbete med näringskedjor och djur vid och i vattnet som exempelvis fladdermöss, öring och kungsfiskare. Vi mäter näringshalten i damm och å, jämför med aktuella mätrapporter från ån samt diskuterar hur våtmarker och andra restaureringar vid åar kan hjälpa den biologiska mångfalden, vattenkvaliteten och områdets vattenhållande förmåga. Kopplingar görs till miljömålen. Se en video från exkursionerna nedan. 

Vägbeskrivningar till olika exkursionsmål samt broschyrer med kartor etc finns här >>

Till pedagogiskt material för- och efterarbete >>

Skriv ut eller spara en karta över stigar på exkursionsmålet på telefonen. Det är bra för egna promenader med gruppen! Det finns broschyrer som beskriver områdena. Det kan vara bra att ha läst/tagit med sig det inför promenader.

För en skolklass är en exkursion oftast ca 3 timmar lång. Ofta ligger den kl 9-12. Kommer man ut med två skolklasser så kan man omväxlande guidas och gå en promenad på egen hand med medföljande lärare! Efter guidningen rekommenderas att gruppen stannar kvar på exkursionsmålet och äter lunch samt går en promenad för att uppleva naturen på stället.

Kopplingar till läroplanen Lgr22 inom ämnet biologi
 

Centralt innehåll i årskurs 4-6
Natur och samhälle

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Biologin och världsbilden

 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
 
Centralt innehåll i årskurs 7-9
Natur och samhälle
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av material. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
 • Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
Biologin och världsbilden
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, mäniskors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Biologins metoder och arbetssätt

 • Fältstudier och experiment. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

…inom ämnet kemi?

Kemin i naturen

 • Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark och växter. Lösningar, fällningar samt pH-värde.
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
Kemins metoder och arbetssätt
 • Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 Glöm ej att förbereda och efterarbeta exkursionen! 

Materialet har tagits fram i samarbete med Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd och Region Skåne. 

Arbete med våra åar kopplar till mer än hälften av våra miljömål. Det är viktigt att visa kopplingar mellan hur tillgången på vattendrag och våtmarker påverkar övergödning, biologisk mångfald och risken för översvämningar. Med en större förståelse i samhället om värdet av vatten blir det också lättare att genomföra åtgärder.

Det finns många vackra promenadstigar och naturområden längs åar och det är viktigt att visa dem och göra dem kända. Naturen har en rad hälsofrämjande effekter som att minska stress, stärka immunförsvaret och ge bättre sömn. Förutom personlig vinning ger det en stor ekonomisk vinst till samhället.

Utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till lärandet i klassrummet. Läs mer om detta i “Frisk i naturen”, ett fyraårigt nordiskt projekt där man undersökt och kopplat forskning till utomhuspedagogik och utevistelse!

Reportage från exkursioner samt rapporter hittas här >>

Boka en exkursion >>

Skriv ut eller spara en karta över stigar på exkursionsmålet på telefonen. Det är bra för egna promenader med gruppen! Det finns broschyrer som beskriver områdena. Det kan vara bra att ha läst/tagit med sig det inför promenader.

För en skolklass är en exkursion oftast ca 3 timmar lång. Ofta ligger den kl 9-12. Kommer man ut med två skolklasser så kan man omväxlande guidas och gå en promenad på egen hand med medföljande lärare! Efter guidningen rekommenderas att gruppen stannar kvar på exkursionsmålet och äter lunch samt går en promenad för att uppleva naturen på stället.