Exkursioner till åar och våtmarker görs med skolklasser och vuxengrupper. Fokus är att ge en naturkontakt och naturupplevelse för besökarna där de får lära sig om hur viktigt vattnet är i landskapet. I många delar av Skåne finns bara några få procent av våtmarkerna kvar och bara hälften av å-sträckorna, jämfört med för 200 år sedan. Se kartor >>  Nu arbetar vattenråden runt om i Skåne med att återskapa och restaurera dammar och å-sträckor. 

Exkursionen innehåller teori blandat med praktik och är anpassat för olika åldersgrupper. Exempel på aktiviteter är håvning i damm och å, arbete med näringskedjor och djur vid och i vattnet som exempelvis fladdermöss, öring och kungsfiskare. Vi mäter näringshalten i damm och å, jämför med aktuella mätrapporter från ån samt diskuterar hur våtmarker och andra restaureringar vid åar kan hjälpa den biologiska mångfalden, vattenkvaliteten och områdets vattenhållande förmåga. Kopplingar görs till miljömålen. Se exempel på exkursionsmål nedan. 

Boka en exkursion >>

Skriv ut eller spara en karta över stigar på exkursionsmålet på telefonen. Det är bra för egna promenader med gruppen! Det finns broschyrer som beskriver områdena. Det kan vara bra att ha läst/tagit med sig det inför promenader. 

Vägbeskrivningar till olika exkursionsmål, samt länkar och broschyrer om naturområden finns här >>

För en skolklass är en exkursion oftast ca 3 timmar lång. Ofta ligger den kl 9-12. Kommer man ut med två skolklasser så kan man omväxlande guidas och gå en promenad på egen hand med medföljande lärare! Efter guidningen rekommenderas att gruppen stannar kvar på exkursionsmålet och äter lunch samt går en promenad för att uppleva naturen på stället.

Glöm ej att förbereda och efterarbeta exkursionen! Materialet har tagits fram i samarbete med Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd och Region Skåne

Till fördjupningsmaterial >>

Arbete med våra åar kopplar till mer än hälften av våra miljömål. Det är viktigt att visa kopplingar mellan hur tillgången på vattendrag och våtmarker påverkar övergödning, biologisk mångfald och risken för översvämningar. Med en större förståelse i samhället om värdet av vatten blir det också lättare att genomföra åtgärder.

Det finns många vackra promenadstigar och naturområden längs åar och det är viktigt att visa dem och göra dem kända. Naturen har en rad hälsofrämjande effekter som att minska stress, stärka immunförsvaret och ge bättre sömn. Förutom personlig vinning ger det en stor ekonomisk vinst till samhället.

Utomhuspedagogik är ett viktigt komplement till lärandet i klassrummet. Läs mer om detta i “Frisk i naturen”, ett fyraårigt nordiskt projekt där man undersökt och kopplat forskning till utomhuspedagogik och utevistelse!

Reportage från exkursioner och rapporter hittas här >>