Skip to content

Länkar

Vilka djur rör sig längs en å i jordbruksbygd i södraSverige på natten? 

10 min – småkryp i sötvatten

4 min – Höje å del 1. pedagogisk film om ett vattendrag och dess väg till havet. Historik och vattenvård. Från ca åk 3 och uppåt. Begrepp att gå igenom. 

5 min – Höje å del 2. Pedagogisk film om vattenvårdande åtgärder. Från mellanstadiet. Begrepp att gå igenom. 

7 min – provtagning bottenfauna. Gå igenom begreppen fauna, flora, indikatorart, biotop och vegetation 

6 min – provtagning vattenkemi. Gå igenom begreppen vattenkemi, punktutsläpp, siktdjup, totalfosfor, syrgas, pH, alkalinitet, övergödning, försurning

4 min – provtagning vattenväxter. Prata om att det finns undervattensväxter (ex vattenpest), flytbladsväxter (ex gäddnate) och övervattensväxter (ex vass). 

6 min – provtagning kiselalger

8 min – intervjuer med elever och lärare om utomhusvistelse och pedagogik. Exkursion till Saxån-Braån och Råån. Natur i fokus.

13 min – landskapets förändring och vattenvård. Från högstadiet Begrepp att gå igenom >> 

Vattenvårdsquiz – utvecklat av Natur i fokus. Två svårighetsgrader.

Å-krysset. Interaktivt korsord. Tre svårighetsgrader. Utvecklat av Natur i fokus.

Plansch att skriva ut med djur i dammen. Kostnadsfri för privat användning. För kommersiell användning kontakta Natur i fokus. 

Pedagisk broschyr om landskapets förändring de senaste 200 åren och vattenvård idag. Mycket illustrationer.

Åar och bäckar i jordbrukslandskapet – historik, skötsel och åtgärder. Gedigen och faktaspäckad genomgång. 

Fiskvandringsspel utvecklat av Spelet har utvecklats för projektet Vattendetektiver i Kalmar kommun. Läs mera här >>

2 min – Från gallerbrunn till Öresund

Här finns pedagogiskt material och informationsbroschyrer om naturområden

Organisationer kring vattenvård
Havs- och vattenmyndigheterna
Vattenmyndigheterna
Öresundsvattensamarbetet
HELCOM

Fakta kring utdikning och vattenvård mm
Åmansboken som pdf, uppl 2, 2017
En renare å, ett rikare landskap, ett renare hav
Videon “Åar och vattendrag” VIMEO
Video om vad som händer med skräp som slängs i gatubrunn
Skyltar vid Naturpunkt Råån i Rååns dalgång

Våtmarkernas ekosystemtjänster 

Småkryp i sötvatten mm

Natur i fokus småkrypsplansch, gratis för privat bruk, för kommersiellt bruk kontakta Natur i fokus
Memory med småkryp i sötvatten
Bland vattenfisar och virvelmaskar i Vattenriket – Kristiansstad Vattenrike

Natur och miljö, upptäck sötvatten, tips för lärare

Broschyrer om naturområden
Broschyr Råån och miljön
Broschyr om Rååns dalgång
Broschyr “Helsingborgs raviner och dalar”
Broschyr naturreservatet Borgen
Karta stigar i naturreservatet Borgen
Broschyr Bruces skog
Vägbeskrivning till Bulls måse
Vägbeskrivning till Långeberga
Broschyr om naturområdet i Dösjebro
Broschyr om Häljarps våtmark
Broschyr om Vallarna i Teckomatorp
Broschyr om Trollestigen i Trollenäs
Broschyr om Kvärlöv

Bokserie om utomhuspedagogik
Att lära in ute-serien

Övrigt – tips på skolaktiviteter med tema vatten och miljömålen

Naturskyddsföreningens skolmaterial om vatten och hav
Lärarhandledning till Länsstyrelsens video om hotade arter i skånsk natur
WWF – utbildningsmaterial för skola kring hållbar utveckling
Håll Sverige Rent – 18 lektionsupplägg om miljömålen
Ett myller av liv – om biologisk mångfald
Vattenkikaren – lär dig mer om havet
Professor Vatten

Mer fakta i ämnet
Naturvårdsverket
Greppa näringen
Havet

Forskningsresultat populärvetenskapligt skrivet i pocket-form
Formas fokuserar