Uppgradering av mätstationen i Saxån

En uppgradering av mätstationen i Saxån med bla flödesmätning är på gång. Under 2021 kommer flödeshastighetsprofil att göras vid tre tillfällen, där nuvarande nivåmätare står (Saxån). Det är bra förutsättningar för en bra flödesprofilering genom att mäta från bron. Vad gäller tidpunkter för inmätningar ska vi anpassa oss till flödesnivåerna så att vi får låg-,[…]

Svämplan anläggs i Braån nedströms Asmundtorp

Anläggning av ett svämplan/återmeandring i Braån nedströms Asmundtorp vid Munkebäck har påbörjats. Det är ganska omfattande arbete och kommer att pågå fram till juni. Ett 7-9 ha stort svämplansområde med våtmarker, korvsjöar och Braån får en helt ny meandrande sträckning kommer att skapas. Det bästa av allt – svämplanet kommer att betas!

Örstorpsbäckens tvåstegsdike klart!

Tvåstegsdiket i Örstorpsbäcken är klart! Endast busk och trädplantering återstår. Den sker i två etapper under 2021, en del nu och resterande till hösten. Flacka slänter som förhindrar erosion och välkomnar besökare har skapats samt terrasser, djuphålor (s.k. sedimentfällor), lekbottnar (med lekgrus för öring) och död ved och faunadepåer har lämnats för ökad biologisk mångfald.[…]